Základné typy úradných prekladov

Medzi základné typy dokumentov vyžadujúcich odborný preklad môžeme zaradiť: preklady vysvedčení / diplomov, preklady rodných / sobášnych / úmrtných listov a preklady výpisov z registra trestov či preklady obchodného registra. V reále je škála dokumentov vyžadujúcich preklad omnoho širšia a zahŕňa množstvo rôznych sfér. Príkladom sú preklady manuálov, preklady brožúr, preklady internetových obchodov, preklady článkov, […]

Čo je úradný preklad?

Úradný preklad, často nazývaný aj ako súdny preklad či preklad s pečiatkou, predstavuje preklad vyhotovený na úradné účely na Slovensku ako aj v zahraničí. Takýto dokument vyhotovuje prekladateľ, ktorému bolo udelené povolenie Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.[…..]