Čo je expresný preklad?

Pod pojmom expresný preklad chápeme úradný alebo štandardný preklad vyhotovený do 24 hodín.