Čo je úradný preklad?

Úradný preklad, často nazývaný aj ako súdny preklad či preklad s pečiatkou, predstavuje preklad vyhotovený na úradné účely na Slovensku ako aj v zahraničí.

Takýto dokument vyhotovuje prekladateľ, ktorému bolo udelené povolenie Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Charakteristickou črtou úradného prekladu je aj zákaz následne zasahovať do textu a vykonávať úpravy.

Čo musí úradný preklad obsahovať?

Každý úradný preklad je vyhotovený v papierovej podobe spolu s priloženým zdrojovým dokumentom zviazaný trikolórou. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je taktiež doložka potvrdzujúca zhodu prekladu s východiskovým textom a okrúhla pečiatka úradného prekladateľa.

Ako sa overujú úradné preklady notárom?

V prípade potreby overenia úradného prekladu notárom postupujeme nasledovne. Preklad vyhotovený oprávneným úradným prekladateľom je u notára ofotený a následne z neho môže byť vyhotovená platná notársky overená kópia prekladu. Notári teda v tomto vzťahu vystupujú len ako overovatelia kópií úradných listín a nie ako ich prekladatelia.